Általános szerződési feltételek

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a GEMMIN Kődísztárgy és Ásvány Feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., levelezési cím:1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. , képviselő neve:Lelkes András , cj. szám:01-06-114617 , adóazonosító szám: 28265865-2-41, számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt., számlaszám: 10300002-10501739-49020016, IBAN számlaszám: , e-mail cím:lelkes13@gmail.com , telefonszám:06703407471 ), a továbbiakban mint Szervező által rendezett ásványbörzék, kiállítások, geonapok, valamint ásvány- és ékszervásárokra (a továbbiakban: kiállítás)  való Kiállítók jelentkezésének és részvételének feltételeit. Azon technikai információkat, amelyeket ezen ÁSZF nem tartalmaz, a www.asvanyborze.com honlapon (a továbbiakban: honlap) elérhető tájékoztatások nyújtanak. A Kiállító a honlap használatával és a kiállításra való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

I.      Hatály

Jelen szerződés a jelentkezéssel lép hatályba, a jelentkezés elfogadása esetén az abban foglaltak a Felek általi teljesítés esetén, míg a jelentkezés elutasítása esetén az elutasítás napján vesztik hatályukat.

II.    Kiállítási helyszínek, időtartamok és díjak

Szervező a kiállítási helyszíneket, az asztalok méreteit és díjait, valamint a rendezvény időtartamát a Kiállítók számára elérhetővé teszi a honlapon.

III.  Jelentkezés, helykijelölés

 1. A Kiállító jelentkezésének részleges vagy teljes elfogadásáról, esetleges elutasításáról Szervező értesíti a Kiállítót.
 2. A bérelt terület – a Szervező előzetes engedélye nélkül – harmadik fél részére tovább bérbe nem adható.

IV.   Fizetési feltételek, birtokba vétel

 1. Szervező a jelentkezés elfogadását követően a kiállítási díjról számlát küld a Kiállítónak.
 2. Kiállító a szerződésben foglaltak alapján Szervező bankszámlájára (számlaszám: MKB Bank Zrt.) átutalja a kiállítási díjat.
 3. A végszámla kiegyenlítésének határideje a számlakibocsátásától számított 8 banki nap.
 4. Ha a kiállítás napjáig nem került előzetesen számla kiállításra és megküldésre, valamint a kiállítói díj kiegyenlítése sem történt meg átutalással, akkor a kiállítói díjat a helyszínen, a kiállítás kezdete előtt készpénzfizetési számla ellenében kell rendezni.
 5. A kijelölt kiállítási terület csak a kiállítási díj befizetése után vehető birtokba.
 6. A helyszínen rendelt egyéb szolgáltatások ellenértékéről Szervező a helyszínen állít ki számlát a Kiállító részére.

V.    Kiállító jogai és kötelezettségei

 1. Kiállító kizárólag olyan termékeket és szolgáltatásokat értékesít az ásványbörzén, amelyeket a Szervező részére előzetesen bejelentett, és az értékesítést a Szervező előzetesen nem kifogásolta. A Kiállító ettől eltérő magatartása esetén a szervezőnek – egyszeri szóbeli felszólítást követően – jogában áll a kiállítót az ásványbörzén folytatott további tevékenységétől eltiltani. Az eltiltást követően a Kiállítónak haladéktalanul el kell hagynia a rendezvény területét.
 2. A Kiállító kizárólag jogtiszta eredetű termékeket forgalmazhat, így teljes büntetőjogi és polgári jogi felelősség terheli a termékek eredetéért, származásáért és forgalomba hozataláért. A Kiállító szavatolja az általa forgalmazott termékek per-, teher- és igénymentességét, így azt, hogy harmadik személynek nincs semmilyen joga, vagy követelése, mely a termékek jogtiszta forgalmazását megakadályozná vagy korlátozná.
 3. A Kiállító a kiállítás teljes időtartama alatt köteles a mindenkor hatályos jogszabályokat betartani és betartatni, és ezek alkalmazásáért kizárólagos felelősséggel tartozik, különös tekintettel a tevékenysége szabályszerű folytatásához, a termékek tartásához és árusításához kapcsolódó jogszabályokra (többek között a bizonylatadás és adózás rendjére, a nemesfémek, a védett ásványok, a kiállított és értékesítendő termékek eredetének igazolására és forgalmazására vonatkozó jogszabályok).
 4. Kiállító az általa hozott és használt kiállítási eszközökért, berendezési tárgyakért, elektromos eszközökért, azok érintés-, tűz- és balesetvédelmi megfelelőségéért, biztonságos használatáért kizárólagosan felel. Nyílt láng használata szigorúan tilos a kiállítótérben.
 5. A kiállítás területére egészségre ártalmas vagy veszélyes (pl.: radioaktív ásvány), ragasztott (montázs) ásványok, ismeretlen eredetű, összetételű kiállítási tárgyak, élelmiszerek, egyéb termékek és eszközök  nem hozhatók be, nem helyezhetők el és nem árusíthatók.
 6. Szintetikus vagy műtermékek csak ezen tény egyértelmű megjelölésével állíthatók ki és értékesíthetők.
 7. Kiállító a kiállításon hang-, levegő- és fényszennyezést nem végezhet.
 8. Kiállító a bérelt asztalt nem mozdíthatja el, nem rendezheti át, a kialakított közlekedési folyosókat – biztonsági és tűzvédelmi okokból – nem szüntetheti meg, nem torlaszolhatja el és nem szűkítheti.
 9. A Kiállító számára biztosított terület asztal felülete legfeljebb befelé növelhető a számára biztosított terület mértékéig.
 10. Kiállító a rendelkezésére bocsátott eszközökért a kiállítás ideje alatt teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik, azokat a kiállítás végén köteles az eredetileg átadott állapotban a Szervező részére hiánytalanul visszaszolgáltatni.
 11. Kiállító köteles a kiállítás nyitva tartási ideje alatt a standját a kiállításra alkalmas állapotban tartani és működtetni, továbbá köteles a rendezvény nyitva tartási ideje előtt legalább egy órával megjelenni, és az általa bérelt standot a nyitás időpontjára elkészíteni, továbbá köteles a kiállítás zárását követően – a bérleti jogviszony napjára tekintettel – 3 órán belül a helyszínt elhagyni, és minden ingóságát elszállítani.
 12. Kiállító köteles a bérelt területet az eredeti állapotnak megfelelően visszaadni. Kiállító a saját, és az érdekkörébe tartozó harmadik fél által okozott károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.
 13. Kiállító kizárólag az általa bérelt standon, illetve a Szervező által kifejezetten erre a célra biztosított felületen végezhet reklámtevékenységet. A reklámanyagok jogszabálysértőek nem lehetnek, ezért kizárólagos felelősséget a Kiállító vállal.
 14. A kiállításon kiállított és értékesíteni kívánt termékre a Szervező biztosítást nem köt. Szervező a kiállítási területet őrizteti, a termékek tételes őrzését azonban nem biztosítja, meglétükért felelősséget nem vállal. Kiállító felel a kiállításze teljes időtartama alatt az épületben elhelyezett értékeiért.

VI.   Szervező jogai és kötelezettségei

 1. Szervező biztosítja a rendezvényre történő ki- és beléptetést.
 2. Szervező kötelezettsége a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás biztosítása, a standok elhelyezése.
 3. Szervező biztosít a Kiállító részére a stand mellett ülőhelyet és (kiállítási asztal folyóméterenként maximum 150W) áramvételi lehetőséget. Szervező jogosult a vételezett árammennyiség ellenőrzésére, többlet használat esetén annak korlátozására.
 4. Szervező nem vállal felelősséget a rendezvényre ellátogató résztvevők létszámát tekintve. Az esemény sikeréhez szükséges legjobb tudása szerint jár el, a lehetséges kommunikációs csatornák használatával népszerűsíti a rendezvényt.
 5. Szervező a rendezvény sikerességére tekintettel pénz visszafizetési garanciát nem biztosít.
 6. A rendezvény megvalósíthatóságával kapcsolatos vis maior esetre (pl.: rendkívüli időjárás, bombatámadás, kormányzati rendezvény) Szervező nem vállal felelősséget.
 7. Amennyiben köz- vagy balesetbiztonsági, illetve vis maior okok ezt szükségessé teszik a Szervezőnek jogában áll a rendezvény nyitva tartását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje alatt a Kiállító értékesítési tevékenységet nem folytathat, ellenkező esetben eltiltással sújtható. A nyitva tartás felfüggesztése miatt kártalanítási kötelezettséggel a Kiállító a Szervező felé nem élhet.
 8. A rendezvény Szervező hibájából történő meghiúsulása esetén Szervező a Kiállító által már kifizetett teljes jelentkezési díjat kamat és kötbér mentesen téríti vissza.

VII. Együttműködés, kapcsolattartás

 1. Szervező lehetőségeihez mérten mindenben támogatja és segíti a Kiállítót a jelen együttműködéssel kapcsolatos minden felmerülő kérdésben, problémában, és Kiállító hasonlóképpen támogatja Szervező törekvéseit.
 2. Az eseményt megelőző 3 napban, illetve a rendezvény teljes időtartama alatt Kiállító köteles 7-22 óra között telefonos elérhetőségét biztosítani a jelentkezési lapon feltüntetett telefonszámon.
 3. Szervező szintén köteles ugyanezen időszakban Kiállító számára elérhetőséget biztosítani a honlapon feltüntetett telefonszámon.

VIII. Titoktartás

 1. Kiállító hozzájárul, hogy Szervező a rendezvényen hang, kép és videofelvételt készítsen és azt Szervező a későbbiekben szabadon felhasználhassa.
 2. Felek teljes titoktartást vállalnak a Szervezővel történő együttműködés során, illetve a rendezvénnyel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik.
 3. Kiállító, valamint a Kiállítónak minden alkalmazottja vállalja, hogy a többi Kiállítóval, a rendezvénnyel, illetve a Szervezővel kapcsolatosan nem él nyilvános kritikával.

IX.  Lemondás, reklamáció, jogviták

 1. A Kiállító a visszaigazolt részvételét a kiállítás megnyitása előtti 15. napig kötbérmentesen mondhatja le. A kiállítás megnyitása előtti 15. naptól a kiállítási díj 50%-a, az 5. napon vagy azt követő lemondás esetén a kiállítási díj 100 %-a a kötbér. A lemondás attól az időponttól érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat a Szervezőhöz írásban megérkezik.
 2. Amennyiben a kiállítási díj határidőre nem kerül kiegyenlítésre, majd a Szervező írásbeli felszólítása után 5 nappal sem, úgy a Szervező jogosult a szerződés egyoldalú és kötelezettségek nélküli felmondására.
 3. Amennyiben a Kiállító a standját nyitás előtt egy órával nem foglalja el, a Szervező jogosult azt másnak értékesíteni.
 4. A standdal kapcsolatos reklamációkat a rendezvény bezárásáig, a számlával kapcsolatos észrevételeket a számla fizetési határidejének lejártáig írásban kell jelezni a Szervezőnek.
 5. Az esetleges jogvitákban a felek megkísérelnek közös megegyezésre jutni, amennyiben ez nem sikerül, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságként a Pesti Központi Kerületi Bíróságot ismerik el. A panaszos békéltető testületi eljárást is kezdeményezhet (Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).
 6. Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban történhet, szóbeli megállapodásokra nem hivatkozhatnak.
 7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

X.    Egyéb

 1. Szervező ezen ÁSZF-et a honlapon bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon közzétételt  követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő jelentkezésekre és kiállításokra vonatkozik.
 2. Szervező adatvédelmi szabályzata elérhető a honlapon.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2017. június 1.